Wensen of vragen? Neem contact op: 0548-512401
Gildeslager Goossen, al sinds 1987! Huisgemaakte worst- en vleeswaren uit eigen worstmakerij Probeer onze beroemde schnitzels en gehaktballen

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Gildeslager Goossen Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Gildeslager Goossen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Gildeslager Goossen zijn vrijblijvend. Gildeslager Goossen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Gildeslager Goossen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Gildeslager Goossen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Gildeslager Goossen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Gildeslager Goossen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Gildeslager Goossen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Gildeslager Goossen aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Gildeslager Goossen een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Gildeslager Goossen.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gildeslager Goossen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Gildeslager Goossen wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Gildeslager Goossen. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Gildeslager Goossen zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Gildeslager Goossen, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Gildeslager Goossen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Gildeslager Goossen opgave doet van een adres is Gildeslager Goossen gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Gildeslager Goossen
Haarstraat 143, 7462 AN Rijssen
0548-512401
slagerijkeesgoossen@hotmail.com

Aansprakelijkheid
Gildeslager Goossen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Gildeslager Goossen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Gildeslager Goossen komen. Gildeslager Goossen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Gildeslager Goossen eveneens geen verantwoordelijkheid. Gildeslager Goossen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gildeslager Goossen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gildeslager Goossen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Gildeslager Goossen uitgesloten.

Diversen
De klant van Gildeslager Goossen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Gildeslager Goossen geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Gildeslager Goossen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Gildeslager Goossen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Gildeslager Goossen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Gildeslager Goossen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Gildeslager Goossen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Gildeslager Goossen. Niets uit uitgaven of publicaties van Gildeslager Goossen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gildeslager Goossen.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gildeslager Goossen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Gildeslager Goossen te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Gildeslager Goossen te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Gildeslager Goossen
Haarstraat 143, 7462 AN Rijssen
0548-512401
slagerijkeesgoossen@hotmail.com
Gildeslager Goossen, al sinds 1987! Huisgemaakte worst- en vleeswaren uit eigen worstmakerij Probeer onze beroemde schnitzels en gehaktballen

Veilig betalen: of bij levering